KONTAKT MAILOWY Z NAMI: fundacja@stopprzemocy.pl
INFOLINIA INTERWENCYJNA: wkrótce
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

„Niebieska karta” w 2020 r. (raport)

Skuteczne i sprawne zapobieganie powstawaniu zjawisk kryminogennych uzależnione jest od bieżących badań istniejących zagrożeń. Wykonane w tym zakresie czynności umożliwiają zdiagnozowanie aktualnego oraz prognozowanego zagrożenia, jak również pozwalają na ocenę efektywności dotychczas podejmowanych przez Policję działań. Podstawową metodą pozwalającą na prawidłowe rozpoznanie i eliminowanie zagrożeń na danym obszarze jest analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przedmiotowa analiza wykorzystywana jest przy tworzeniu planu dyslokacji służby i zgodnie z treścią § 15 zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz.108, z późn. zm.) powinna opierać się na ocenie i monitorowaniu poszczególnych czynników mających wpływ na ten stan, w tym w szczególności zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny. Informacja dotycząca realizacji przez Policję procedury „Niebieskie Karty” w 2020 r. zawiera analizę zagadnień na szczeblu krajowym.

Została ona opracowana w oparciu o dane zawarte w Sprawozdaniu z podjętych przez Policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury „Niebieskie Karty”, gromadzonych i przetwarzanych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji (SESPol) – formularz III/8. Dane obejmujące 2020 r. zostały wygenerowane według stanu na dzień 11 stycznia 2021 r. Dane statystyczne w zakresie ludności poszczególnych garnizonów uzyskano w oparciu o publikację Głównego Urzędu Statystycznego „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2020 r.” Dane zawarte w niniejszej Informacji dotyczą 2020 r. w zestawieniu do roku 2019 i 2018.

Należy nadmienić, iż rok 2020 r. był okresem szczególnie trudnym dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie z uwagi na wprowadzone obostrzenia. Jednak mimo obowiązującego na terenie kraju stanu epidemii, policjanci realizowali obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 360, z późn. zm.) i przeprowadzali na ogólnych zasadach interwencje, również wobec osób objętych izolacją czy kwarantanną, celem skutecznej reakcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Raport do pobrania: Informacja_roczna_2020_r_(1).